polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-12-05

Zasady wypłaty świadczeń emerytalnych dla obcokrajowców

Emerytury dla pracowników z zagranicy

Zasady wypłaty emerytur pracowników z zagranicyTrudna sytuacja gospodarcza oraz brak pracy na Ukrainie sprawiają, że Ukraińcy zmuszeni są do emigracji zarobkowej. Szacuje się, że obecnie na terenie Polski pracuje ich ponad 1,2 mln. Aktualne pozostaje zatem zagadnienie dotyczące zasad wypłaty emerytur dla obywateli Ukrainy.

Każda osoba, która pracowała i podlegała systemowi ubezpieczeń w Polsce i na Ukrainie, uprawniona jest do uzyskania świadczeń emerytalnych w obu państwach. Stanowi o tym umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 18 maja 2012 r. Warunkiem koniecznym do nabycia świadczenia jest spełnienie wymogów określonych zarówno przez Polskę, jak i Ukrainę. Postanowienia umowy umożliwiają transferowanie świadczeń na rachunki bankowe pracowników mieszkających na terytorium Polski. Uprawnienia takie przysługują również Polakom mieszkającym na Ukrainie, na obszarze UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dwustronna umowa zawarta pomiędzy Polską a Ukrainą oparta jest na dwóch podstawowych zasadach:
1. równego traktowania – Polska zobowiązana jest do realizacji uprawnień obywateli państwa trzeciego podobnie, jak czyni to państwo będące stroną umowy;
2. sumowania okresów emerytalnych – nadanie uprawnień następuje przez zsumowanie polskich i ukraińskich okresów pracy.

Na terenie Unii Europejskiej koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, do którego zaliczają się odprawy emerytalne, na analogicznych zasadach umożliwia Polakom korzystanie z sumowania okresów zatrudnienia w Polsce i UE. Pomimo występowania pomiędzy krajami dużych różnic w wysokości wynagrodzeń, korzystanie z wyższych świadczeń poza granicami kraju nie jest powszechnym zjawiskiem.


 
źródło: opracowanie własne