Aktuariusz, usługi aktuarialne

Biuro Usług Aktuarialnych Signum istnieje od 2004 roku. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych i uznanych firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. W ofercie biura usługi aktuarialne oraz wyceny aktuarialne. Biuro Aktuarialne Signum specjalizuje się w usługach aktuarialnych, wymagających doświadczenia i wiedzy z dziedziny inżynierii finansowej, matematyki ubezpieczeniowej, finansowej, prawdopodobieństwa i statystyki, a także szacowaniu ryzyka finansowego długoterminowych projektów (wyliczanie rezerw na świadczenia i odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze). W naszym biurze zatrudniamy profesjonalnych aktuariuszy. Aktuariusz to wszechstronny specjalista, zajmujący się szacowaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Aktuariusz to profesjonalista z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki. Praca aktuariusza ściśle powiązana jest z obszarem ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz planów emerytalnych. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalne usługi i wyceny aktuarialne. Wpisany do rejestru aktuariusz!

Rezerwy na świadczenia i odprawy emerytalne, rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum oferuje szeroką gamę usług aktuarialnych, ze szczególnym naciskiem na wycenę zobowiązań z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom, wynikających z podpisanych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami oraz przepisów Kodeksu Pracy. Wyliczamy i szacujemy:


Wszystkie wyceny aktuarialne wykonywane są przez doświadczonych i profesjonalnych aktuariuszy. Nasze wyceny aktuarialne są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie wyliczy rezerwy pracownicze!

Rezerwy na odprawy emerytalne

Biuro Aktuarialne Signum to profesjonalni i doświadczeni aktuariusze. Początki tego zawodu w Polsce datują się na lata 20. wieku XX, kiedy to rozpoczął działalność Polski Instytut Aktuariuszy. Od roku 1991 tradycje te kontynuuje Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. W Polsce aktuariusz to niezwykle rzadki zawód. Wysoki próg koniecznych umiejętności skutecznie odsiewa wszelkiego rodzaju amatorów. Profesjonalny aktuariusz to taki, który został wpisany do rejestru aktuariuszy, zgodnie z art.37b ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Aby zostać aktuariuszem, należy zdać egzamin aktuarialny przy Komisji Nadzoru Finansowego, mieć wykształcenie wyższe oraz posiadać wiedzę z matematyki, ubezpieczeń, ekonomii. Profesjonalny aktuariusz gwarantuje, że wszystkie wyceny aktuarialne będą starannie i należycie wykonane, zgodnie z najwyższymi standardami rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości - policzy rezerwy na odprawy emerytalne!

Rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum to wieloletnie doświadczenie w działalności aktuarialnej. W swojej historii wykonaliśmy ponad tysiąc wycen aktuarialnych dla różnych podmiotów, w tym także dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Naszymi klientami są zarówno firmy zatrudniające kilka tysięcy osób, jak i firmy kilkunastoosobowe, instytucje państwowe. Firmy krajowe i zagraniczne. Zgromadzona przez ten czas wiedza i doświadczenie pozwalają nam w szybki i profesjonalny sposób obsługiwać wielu klientów przy zachowaniu najwyższych standardów i niskich cen. Nasza kadra gwarantuje że każda wycena rezerw na świadczenia emerytalne, rezerw pracownicznych czy rezerw na nagrody jubileuszowe będzie wykonana szybko i rzetelnie. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie oszacuje i wyliczy rezerwy na świadczenia emerytalne!

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

Biuro Aktuarialne Signum to kompleksowa oferta usług aktuarialnych. W naszej ofercie wyceny aktuarialne z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw rentowych, odpraw pośmiertnych, niewykorzystanych urlopów, ekwiwalentów energetycznych, deputatów węglowych, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń pracowniczych. Zajmujemy się także projektowaniem programów emerytalnych, układów zbiorowych oraz regulaminów wynagradzania. Wykonujemy analizy wymagające wiedzy z zakresu statystyki, matematyki finansowej i aktuarialnej. Podejmujemy się także profesjonalnego szacowania ryzyka finansowego długoterminowych projektów. Biuro Aktuarialne Signum – doświadczony aktuariusz oferujący profesjonalne usługi aktuarialne - szybko i solidnie!

Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 900 klientów i 5000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Wycena firmy

Wycena przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie na rynku biznesowym zazwyczaj wiąże się z różnego typu transakcjami finansowymi, które wymagają określenia wartości przedsiębiorstwa lub marki. Wartość ta może być potrzebna w chwili sprzedaży, podczas podpisywania umów leasingowych, zawierania spółek kapitałowych, rozstrzygania sporów finansowych lub też w celu wykorzystania jej jako wadium. Kompleksowe określenie wartości firmy wcale nie jest proste, ponieważ nie sprowadza się jedynie do jej majątku trwałego, surowców czy budynków, w których odbywa się produkcja, ale obejmuje też wiele innych elementów, których oszacowanie możliwe jest jedynie przez specjalistę znającego branżę i rynek finansowy.

Elementy składowe
Oczywistym jest, że do podstawowych elementów składających się na ogólną wartość firmy będą należały wszystkie przedmioty, wchodzące w skład majątku trwałego. Są to zarówno budynki, jak i maszyny produkcyjne, samochody firmowe, umeblowanie pomieszczeń, a nawet sanitariaty czy szafki w szatniach pracowniczych. Określa się je, jako czynniki materialne, czyli takie, które można spieniężyć w wyniku sprzedaży przez ogłoszenie lub przetarg. Poza nimi drugą kategorię wartości przedsiębiorstwa stanowią czynniki niematerialne. Do nich zalicza się przede wszystkim takie elementy, jak reputacja firmy, kompetencje i oddanie pracowników, kultura organizacyjna, innowacyjność procesów produkcyjnych lub formy zarządzania. To tylko kilka elementów, które mogą znaleźć się na liście i są niezwykle trudne do wartościowania. Do najważniejszych czynników niematerialnych zalicza się kapitał ludzki, organizacyjny i relacyjny, czyli stosunki z klientami i partnerami biznesowymi.

Metody wyceny
W każdym procesie prowadzącym do określonego efektu niezbędna jest metoda, za pomocą której bywa realizowany cel. W przypadku wyceny przedsiębiorstwa lub marki stosuje się ich kilka zależnie od sytuacji i jej wymagań. Zazwyczaj dzieli się je na cztery kategorie obejmujące metody majątkowe, dochodowe, porównawcze i mieszane. Do pierwszej kategorii kwalifikują się wszystkie sposoby wyceny oparte o dokumentację majątkową firmy, czyli metodę księgową, likwidacyjną i odtworzeniową. Ta ostatnia sprowadza się do zliczenia wszystkich kosztów, jakie byłyby wymagane, aby powstało drugie bliźniacze przedsiębiorstwo. Z kolei metody dochodowe opierają się na sumowaniu zdyskontowanych zysków netto, przepływów pieniężnych lub dywidend. Do metod porównawczych zaliczana jest metoda wskaźnikowa sprowadzająca się do porównania firmy z innymi już wycenionymi funkcjonującymi na tym samym poziomie, albo metoda transakcji porównywalnej. Trzy pozostałe metody mieszane: berlińska, szwajcarska i stuttgarcka opierają się głównie na wycenie majątkowej, dochodowej i wartości reputacji firmy.

Specjaliści od wyceny firm
Z powyższych wskazówek wynika, że dokonanie profesjonalnej wyceny nie jest łatwe i z pewnością nie może tego dokonać przeciętny księgowy, lecz osoba doskonale znająca prawa rynku, a przede wszystkim potrafiąca oszacować wartość czynników niematerialnych. Specjalistyczna firma oferująca tego typu usługi zrzesza doświadczonych pracowników, którzy są w stanie precyzyjnie określić każdy element funkcjonowania przedsiębiorstwa i przedstawić go w formie gotówkowej. Efektem pracy może być wycena firmy kompleksowa lub uproszczona zależnie od potrzeb i konkretnych okoliczności. W ofercie najczęściej poza określeniem wartości firmy znajduje się też konkretna wycena marki, poszerzona o aspekt popularności i renomy, oraz uaktualnianie wcześniejszych wycen. Efekty prac specjalistów mogą pełnić funkcję doradczą lub informacyjną dla zarządu podejmującego konkretne decyzje albo służyć jako karta przetargowa, w różnego typu negocjacjach biznesowych.