Aktuariusz, usługi aktuarialne

Biuro Usług Aktuarialnych Signum istnieje od 2004 roku. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych i uznanych firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. W ofercie biura usługi aktuarialne oraz wyceny aktuarialne. Biuro Aktuarialne Signum specjalizuje się w usługach aktuarialnych, wymagających doświadczenia i wiedzy z dziedziny inżynierii finansowej, matematyki ubezpieczeniowej, finansowej, prawdopodobieństwa i statystyki, a także szacowaniu ryzyka finansowego długoterminowych projektów (wyliczanie rezerw na świadczenia i odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze). W naszym biurze zatrudniamy profesjonalnych aktuariuszy. Aktuariusz to wszechstronny specjalista, zajmujący się szacowaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Aktuariusz to profesjonalista z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki. Praca aktuariusza ściśle powiązana jest z obszarem ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz planów emerytalnych. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalne usługi i wyceny aktuarialne. Wpisany do rejestru aktuariusz!

Rezerwy na świadczenia i odprawy emerytalne, rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum oferuje szeroką gamę usług aktuarialnych, ze szczególnym naciskiem na wycenę zobowiązań z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom, wynikających z podpisanych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami oraz przepisów Kodeksu Pracy. Wyliczamy i szacujemy:


Wszystkie wyceny aktuarialne wykonywane są przez doświadczonych i profesjonalnych aktuariuszy. Nasze wyceny aktuarialne są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie wyliczy rezerwy pracownicze!

Rezerwy na odprawy emerytalne

Biuro Aktuarialne Signum to profesjonalni i doświadczeni aktuariusze. Początki tego zawodu w Polsce datują się na lata 20. wieku XX, kiedy to rozpoczął działalność Polski Instytut Aktuariuszy. Od roku 1991 tradycje te kontynuuje Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. W Polsce aktuariusz to niezwykle rzadki zawód. Wysoki próg koniecznych umiejętności skutecznie odsiewa wszelkiego rodzaju amatorów. Profesjonalny aktuariusz to taki, który został wpisany do rejestru aktuariuszy, zgodnie z art.37b ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Aby zostać aktuariuszem, należy zdać egzamin aktuarialny przy Komisji Nadzoru Finansowego, mieć wykształcenie wyższe oraz posiadać wiedzę z matematyki, ubezpieczeń, ekonomii. Profesjonalny aktuariusz gwarantuje, że wszystkie wyceny aktuarialne będą starannie i należycie wykonane, zgodnie z najwyższymi standardami rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości - policzy rezerwy na odprawy emerytalne!

Rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum to wieloletnie doświadczenie w działalności aktuarialnej. W swojej historii wykonaliśmy ponad tysiąc wycen aktuarialnych dla różnych podmiotów, w tym także dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Naszymi klientami są zarówno firmy zatrudniające kilka tysięcy osób, jak i firmy kilkunastoosobowe, instytucje państwowe. Firmy krajowe i zagraniczne. Zgromadzona przez ten czas wiedza i doświadczenie pozwalają nam w szybki i profesjonalny sposób obsługiwać wielu klientów przy zachowaniu najwyższych standardów i niskich cen. Nasza kadra gwarantuje że każda wycena rezerw na świadczenia emerytalne, rezerw pracownicznych czy rezerw na nagrody jubileuszowe będzie wykonana szybko i rzetelnie. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie oszacuje i wyliczy rezerwy na świadczenia emerytalne!

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

Biuro Aktuarialne Signum to kompleksowa oferta usług aktuarialnych. W naszej ofercie wyceny aktuarialne z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw rentowych, odpraw pośmiertnych, niewykorzystanych urlopów, ekwiwalentów energetycznych, deputatów węglowych, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń pracowniczych. Zajmujemy się także projektowaniem programów emerytalnych, układów zbiorowych oraz regulaminów wynagradzania. Wykonujemy analizy wymagające wiedzy z zakresu statystyki, matematyki finansowej i aktuarialnej. Podejmujemy się także profesjonalnego szacowania ryzyka finansowego długoterminowych projektów. Biuro Aktuarialne Signum – doświadczony aktuariusz oferujący profesjonalne usługi aktuarialne - szybko i solidnie!

Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 900 klientów i 5000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Rezerwa pracownicza

Zobowiązania pracodawców wobec pracowników w ramach rezerw

Rezerwy kojarzą nam się z odkładaniem czegoś na, tzw. „czarną godzinę”. W ten sposób tworzymy sobie margines bezpieczeństwa, najczęściej finansowego, który przydaje się w okresie kryzysowym. Nie inaczej jest w przedsiębiorstwach, które jednak zobowiązane są do tworzenia rezerw niejako odgórnie, za pośrednictwem przepisów ustawy o rachunkowości. Ustawa zobowiązuje każdego przedsiębiorcę do tworzenia rezerw związanych z wytwarzaniem, sprzedażą i ogólnym zarządem. Do grupy rezerw zaliczane są również rezerwy na przyszłe świadczenia, na rzecz pracowników.

Rezerwy pracownicze - uwarunkowania prawne

W myśl art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tworzenie rezerw na zobowiązania, czyli międzyokresowych rozliczeń biernych, wynika z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

O rezerwach pracowniczych mówi również dokument Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, który jest załącznikiem do uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 roku.

Akty prawne wspominane powyżej wskazują, że najczęściej rezerwy pracownicze są tworzone z myślą o wypłacie:

Niewykorzystanym urlopem pracowniczym jest urlop pracownika za dany rok kalendarzowy lub lata poprzednie, który nie został wzięty przez pracownika do dnia 31 grudnia danego roku, przy uwzględnieniu stanu na dzień bilansowy w przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe należą do świadczeń pracowniczych zależnych od stażu pracy. Prawo do takich świadczeń pracownicy nabywają przez cały okres zatrudniania w danej jednostce pracy.

Konieczność tworzenia rezerw

Kierownik jednostki, czyli np. zakładu pracy, podejmuje decyzję czy tworząc rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe czy też nie, biorąc przy tym pod uwagę zapisy ustawy o rachunkowości, kierując się zasadą istotności i celowości.

Z kolei, w przypadku rezerwy na odprawy rentowe i emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, są one tworzone w przypadku, gdy obowiązek ich wypłaty wynika z przepisów prawa, umowy o pracę lub układu zbiorowego. Dodatkowo, fakt tworzenia rezerw powinien być podyktowany także wysokością świadczeń. Rezerwy na takie świadczenia tworzy się, jeśli:
Zgodne z prawem będzie zaniechanie tworzenia rezerw pracowniczych, jeśli takie działanie nie będzie miało istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.