polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktuariusz

Czym jest aktuariat i czym zajmuje się aktuariusz?

Aktuariusze zajmują się obliczaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności tych długoterminowych lub obarczonych wysokim ryzykiem. Aktuariusz jest specjalistą z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki. To ekspert związany przede wszystkim z branżą ubezpieczeniową, reasekuracyjną, funduszy emerytalnych oraz planów emerytalnych. Obecnie, aktuariusz to także biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z obszernej wiedzy z zakresu matematyki finansowej zajmuje się również wyceną przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, biznesplanami, a także doradztwem transakcyjnym.

Historia aktuariatu

Przełom XVII i XVIII wieku, jest uznawany jako początek zawodu aktuariusza. Nabrał on jednak znaczenia dopiero w XIX wieku, gdy dokładnie sprecyzowano zadania i funkcje aktuariusza oraz powstały pierwsze stowarzyszenia gromadzące osoby tej profesji. W Polsce za początek rozwoju zawodu aktuariusza uznaje się 1920 rok, gdy rozpoczął swoją działalność Polski Instytut Aktuariuszy. Od 1991 roku tradycję tę kontynuuje Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.

Aktuariusze w Polsce

Aktuariusz, aby mógł zostać wpisany do polskiego rejestru aktuariuszy, zgodnie z art.37b ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, musi pozytywnie zdać egzamin aktuarialny przeprowadzony przy Komisji Nadzoru Finansowego, posiadać wyższe wykształcenie, zaświadczenie niekaralności, a także udokumentowany dwuletni staż zawodowy odbyty pod opieką aktuariusza. Egzamin aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, obejmujących następujące dziedziny: matematykę ubezpieczeń na życie, matematykę pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematykę finansową, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niezwykle odpowiedzialny, wymagający dużego zaangażowania, ale jednocześnie dający dużo satysfakcji zawód.WYCENA REZERW PRACOWNICZYCH 2023/2024 - zapraszamy do kontaktu z naszymi doświadczonymi i licencjonowanymi aktuariuszami!
 

Zaufali nam
Logotypy_do_www_signum_2018_4.png