polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2021-04-26

Wyraźny wzrost inflacji w Polsce – wpływ na wycenę aktuarialnych rezerw na świadczenia pracownicze

Wzrost rezerw aktuarialnych na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe itp.

Wyra__ny_wzrost_inflacji_w_Polsce_____wp__yw_na_wycen___aktuarialnych_rezerw_na___wiadczenia_pracownicze.jpgZgodnie z ostatnimi danymi GUS inflacja w Polsce w marcu wyniosła 3,2 % licząc rok do roku.

Prognozy wskazują, iż średnio w tym roku wyniesie ona co najmniej tyle, ile w roku ubiegłym tzn. 3,4% (ubiegłoroczna wartość notowana była jako najwyższa od 2012 roku). W najbliższych miesiącach osiągnie zaś najprawdopodobniej ponad 4 %.

Najwyższy wzrost cen dotyczy sektora usług (w marcu inflacja wzrosła o 7,3% rdr), jednak coraz wyraźniej będzie on widoczny także w zakresie cen towarów, w tym żywności.

Wśród czynników mających wpływ na kształtowanie się cen należy wymienić ogólnoświatową pandemię Covid-19. Współzależny z nią jest wzrost kosztów świadczenia pewnych usług (np. medyczne), a także wymuszone ograniczenie popytu na niektóre usługi (np. turystyczne) poprzez restrykcje związane z zagrożeniem epidemicznym, którego odblokowanie może skutkować nagłym wzrostem cen.

Dane GUS wskazują, iż wśród usług o najszybciej rosnących cenach znajdują się m.in. usługi finansowe, wywóz śmieci, usługi związane z kulturą, usługi stomatologiczne oraz fryzjerskie i kosmetyczne.

Głównie ze względu na wzrost inflacji w sferze usług, gdzie głównym kosztem są koszty pracownicze, będzie on także najprawdopodobniej skutkował analogicznym wyższym niż zwykle wzrostem wynagrodzeń, co wpłynie na proporcjonalny wzrost aktuarialnych rezerw pracowniczych, takich jak rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerw na nagrody jubileuszowe i podobne, które w większości przypadków powiązane są z wynagrodzeniem minimalnym lub wynagrodzeniem poszczególnych pracowników.

Bardzo często powyższy wzrost wysokości aktuarialnych rezerw pracowniczych jest wprost proporcjonalny do wzrostu wynagrodzeń, dlatego w wycenie na kolejną datę bilansową należy spodziewać się znaczącego wzrostu rezerw na świadczenia pracownicze.

Wycena długoterminowych rezerw aktuarialnych na świadczenia pracownicze jest bardzo skomplikowana (wymaga zbudowania długoterminowego modelu dla każdego ze świadczeń oraz przyjęcia szeregu założeń, m.in. odnośnie śmiertelności, odejść na rentę, rezygnacji z zatrudnienia, wzrostu wynagrodzeń, stopy dyskonta itp.), dlatego przy ich wycenie zapraszamy Państwa do skorzystania z usług naszych licencjonowanych aktuariuszy z długoletnim doświadczeniem (korzystanie z usług aktuariusza przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze zaleca także Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR 19) i Krajowy Standard Rachunkowości (KSR 6)).

Zobacz również:

Wpływ pandemii na wysokość świadczeń emerytalnych oraz aktuarialnych rezerw pracowniczych
Waloryzacja rent i emerytur w 2021 r.
Zmiana limitów wpłat na IKE i IKZE w 2021 r.
Czy MSR 19 i KSR 6 nakazuje tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze na ZFŚS?
Wnioski po II i III etapie wdrażania PPK


źródło: opracowanie własne