polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Aktualności

2021-01-04

Zmiana limitów wpłat na IKE i IKZE w 2021 r.

Zróżnicowanie limitów wpłat w zależności od sposobu zatrudnienia

Limity wpłat na produkty emerytalne w trzecim filarze zmieniają się co roku. Mowa tu o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE), indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracowniczych programach emerytalnych (PPE), dzięki którym możemy oszczędzać dodatkowe środki na przyszłość.

W 2021 r. limit wpłat na IKE wzrośnie do 15 777 zł – w zeszłym roku wynosił 15 681 zł, więc jest to nieznaczna zmiana. Kwota ta jest trzykrotnością prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dodatkowo w przypadku IKE możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Wypłata środków musi jednak nastąpić po ukończeniu 60 lat lub po 55. roku życia i uzyskaniu uprawnień emerytalnych oraz dokonywaniu wpłat na IKE w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych.

Jeśli chodzi o konto IKZE, limit wpłat wynosi tutaj 1,2 krotność prognozowanego wynagrodzenia, co w 2021 r. równa się 6310,80 zł. W 2020 r. limit ten wynosił 6272,40 zł.
Jednak w przypadku IKZE wprowadzono jeszcze jedną zmianę: przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia będą mogli wpłacać na konto wyższe kwoty – limit wpłat wzrósł dla nich do 1,8 krotności prognozowanego wynagrodzenia, czyli 9466, 20 zł. Wpłaty na IKZE z danego roku podatkowego można odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT. Natomiast chcąc wypłacić pieniądze z IKZE z zachowaniem korzyści, należy poczekać do 65. roku życia (pod warunkiem dokonywania wpłat przez co najmniej pięć lat kalendarzowych). 

Decyzja o podwyższeniu limitu wpłat w IKZE dla samozatrudnionych podyktowana jest faktem, że nie mogą oni być objęci Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oraz PPE. Obydwa programy z perspektywy pracownika są bardzo korzystne – wiążą się z wpłatami środków pieniężnych przez pracodawcę, skarb państwa oraz dodatkowym zwolnieniem podatkowym (różne w zależności od programu, ale zawsze jednoznacznie korzystne dla pracownika). Samozatrudnieni ponadto nie otrzymują odpraw emerytalnych, i rentowych i pośmiertnych wynikających z Kodeksu pracy, na które mogą liczyć pracownicy zatrudnieni na etat.

Pracownicze plany emerytalne również są objęte zmianą limitów wpłat. W ich przypadku roczny limit składek wynosi 4,5 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, co w 2021 r. wyniesie 23 665, 50 zł.
Zeszłoroczny limit wynosił 23 521, 50 zł.

Limity wpłat na IKE i IKZE systematycznie rosną, tak samo jak zainteresowanie tą formą oszczędzania na emeryturę. Posiadacze takich kont cieszą się korzyściami podatkowymi, a oprócz tego mogą samodzielnie decydować o pomnażaniu pieniędzy na emeryturę.


Zobacz również:

Czy MSR 19 i KSR 6 nakazuje tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze na ZFŚS?
Wnioski po II i III etapie wdrażania PPK
Zmiany w waloryzacji emerytur
PPK (aktywa) – lipiec 2020
Wzrost minimalnego wynagrodzenia a sytuacja gospodarcza w kraju
 
źródło: opracowanie własne