polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2020-12-15

Czy MSR 19 i KSR 6 nakazuje tworzyć aktuarialne rezerwy pracownicze na ZFŚS?

Odpis na ZFŚS w 2021 r. i jego wpływ na rezerwy pracownicze.

Zgodnie z projektem ustawy Rady Ministrów o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) pozostaje zamrożony. Oznacza to, że jego wysokość będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. Jest to kwota 4 134, 02 zł.

Wartość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przyszłym roku pozostanie więc na takim samym poziomie, jak w roku bieżącym.

Wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 19) i Krajowych Standardów Rachunkowości (KSR 6) należy w sprawozdaniu finansowym jednostki ujmować aktuarialne rezerwy pracownicze na ZFŚS. Wyliczane są one dla aktualnych i przyszłych emerytów oraz rencistów.

Wg MSR 19, i KSR 6 rezerwy należy tworzyć wg tzw. metodologii Prognozowanych Uprawnień Jednostkowych (ang. Projected Unit Credit). Zgodnie z nią do wyceny rezerw pracowniczych należy przyjąć szereg założeń dotyczących wzrostu wysokości odpisów na ZFŚS w czasie, prawdopodobieństwa dożycia przez pracowników, emerytów i rencistów do wypłaty świadczenia, prawdopodobieństwa przejścia na rentę itp. Dodatkowo ze względu na długoterminowy charakter aktuarialnych rezerw pracowniczych, należy uwzględnić w wyliczeniach współczynnik dyskonta.

Wszystkie powyższe elementy wyceny rezerw pracowniczych powodują, że nawet jeśli nie zmieni się podstawa ZFŚS to same rezerwy już tak! Dodatkowo zmiana rezerw wynika ze zmiany wieku pracowników oraz zmian w zatrudnieniu w jednostce w okresie.

Ze względu na skomplikowany charakter wyceny rezerw pracowniczych na ZFŚS oraz bardzo wysoką zależność od przyjętych założeń, MSR 19 zaleca do ich wyznaczenia wykorzystać licencjonowanego aktuariusza.

Nasze biuro aktuarialne od wielu lat zajmuje się m.in. wyznaczaniem tego typu oraz innych rodzajów rezerw pracowniczych – zapraszamy Państwa do współpracy!


Zobacz również:

Zmiany w waloryzacji emerytur
Inflacja w lipcu 2020 r.
Inflacja w sierpniu bieżącego roku spadła poniżej 3%
Sytuacja dotycząca stóp procentowych w roku 2020 oraz 2021
Kształtowanie się sytuacji gospodarczej w Polsce

 
źródło: opracowanie własne