Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 1000 klientów i 6000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Rezerwa na świadczenia pracownicze

Zobowiązania pracodawców wobec pracowników w ramach rezerw

Rezerwy kojarzą nam się z odkładaniem czegoś na, tzw. „czarną godzinę”. W ten sposób tworzymy sobie margines bezpieczeństwa, najczęściej finansowego, który przydaje się w okresie kryzysowym. Nie inaczej jest w przedsiębiorstwach, które jednak zobowiązane są do tworzenia rezerw niejako odgórnie, za pośrednictwem przepisów ustawy o rachunkowości. Ustawa zobowiązuje każdego przedsiębiorcę do tworzenia rezerw związanych z wytwarzaniem, sprzedażą i ogólnym zarządem. Do grupy rezerw zaliczane są również rezerwy na przyszłe świadczenia, na rzecz pracowników.

Uwarunkowania prawne – rezerwy pracownicze i rentowe

W myśl art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tworzenie rezerw na zobowiązania, czyli międzyokresowych rozliczeń biernych, wynika z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

O rezerwach pracowniczych mówi również dokument Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, który jest załącznikiem do uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 roku.

Akty prawne wspominane powyżej wskazują, że najczęściej rezerwy pracownicze są tworzone z myślą o wypłacie:

Niewykorzystanym urlopem pracowniczym jest urlop pracownika za dany rok kalendarzowy lub lata poprzednie, który nie został wzięty przez pracownika do dnia 31 grudnia danego roku, przy uwzględnieniu stanu na dzień bilansowy w przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe należą do świadczeń pracowniczych zależnych od stażu pracy. Prawo do takich świadczeń pracownicy nabywają przez cały okres zatrudniania w danej jednostce pracy.

Konieczność tworzenia rezerw

Kierownik jednostki, czyli np. zakładu pracy, podejmuje decyzję czy tworząc rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe czy też nie, biorąc przy tym pod uwagę zapisy ustawy o rachunkowości, kierując się zasadą istotności i celowości.

Z kolei, w przypadku rezerwy na odprawy rentowe i emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, są one tworzone w przypadku, gdy obowiązek ich wypłaty wynika z przepisów prawa, umowy o pracę lub układu zbiorowego. Dodatkowo, fakt tworzenia rezerw powinien być podyktowany także wysokością świadczeń. Rezerwy na takie świadczenia tworzy się, jeśli:
Zgodne z prawem będzie zaniechanie tworzenia rezerw pracowniczych, jeśli takie działanie nie będzie miało istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.