polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2021-09-23

Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych w kontekście wzrostu minimalnego wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. i jego wpływ na aktuarialne rezerwy pracownicze

Wycena_rezerw_na_swiadczenie_pracownicze.jpg
Jakie minimalne wynagrodzenie w 2022 r.?

We wtorek, 15 września 2021 r., rząd przyjął projekt rozporządzenia dot. podniesienia minimalnego wynagrodzenia w kolejnym roku, które ma wynosić 3010 zł brutto.
W naszym wpisie z dnia 12 grudnia 2020 r. pt.Wzrost minimalnego wynagrodzenia a sytuacja gospodarcza w krajuinformowaliśmy o rządowych planach na 2021 rok. Wtedy planowana podwyżka miała oscylować na poziomie 3 tys. zł brutto. Ostatecznie, ze względu na krytyczną sytuację przedsiębiorców spowodowaną pandemią COVID-19, pensja minimalna wzrosła z kwoty 2,6 tys. zł do 2,8 tys. zł brutto.
 
Minister pracy Magdalena Maląg zakomunikowała, że pierwotną na 2022 rok, odrzuconą propozycją przedstawioną Radzie Dialogu Społecznego była kwota 3 tys. zł brutto. Stawka ta została ustalona na podstawie parametrów makroekonomicznych, tj. PKB oraz wskaźnika inflacji. Zgodnie z informacją przekazaną przez panią minister, minimum ustawowe wynosi 3004 zł. Kwota ta została jednak zaokrąglona w górę.

Rada Dialogu Społecznego miała 30 dni na zaproponowanie rządowi swojej propozycji stawki wynagrodzenia minimalnego. W wyniku braku porozumienia, usankcjonowana prawnie została kwota zaproponowana przez rząd.


Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych - jaki jest wpływ minimalnego wynagrodzenia?


Wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,5% w stosunku do roku ubiegłego może mieć znaczący wpływ na wycenę aktuarialnych rezerw pracowniczych, takich jak rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerwy na nagrody jubileuszowe, ZFŚS itp. Zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 (KSR 6), jak również Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19 (MSR 19) i Krajowego Standardu Aktuarialnego nr 1 (KSA 1) wycena aktuarialna rezerw pracowniczych powinna zostać dokonana zgodnie z tzw. metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych (inaczej zwaną metodą świadczeń narosłych w stosunku do stażu pracy). Zgodnie z powyższą metodologią, wysokość aktuarialnych rezerw pracowniczych obliczana jest jako nagromadzona część przyszłych świadczeń uwzględniająca szacowany wzrost wynagrodzeń stanowiący podstawę wymiaru przyszłych świadczeń i odpraw z uwzględnieniem prawdopodobieństw ich otrzymania oraz odpowiednio zdyskontowanych. Zgodnie z powyższa definicją, wycena aktuarialna rezerw pracowniczych jest zależna liniowo od wartości podstaw nagród i odpraw. Bardzo często jednostki w swoich układach zbiorowych ustalają wysokości odpraw i świadczeń bezpośrednio w stosunku do krotności minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że bez zmiany pozostałych parametrów wyceny aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze, wzrośnie proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia, czyli o około 7,5%. Również tam, gdzie rezerwy pracownicze nie są wprost zależne od minimalnego wynagrodzenia, a jedynie od wynagrodzenia zasadniczego, także należy się spodziewać ich wzrostu o około 5-7%. Wynika to z faktu, że część pracowników zatrudniona jest na minimalne wynagrodzenie, a dla pozostałych wynagrodzenie także wzrośnie
(już nie tak mocno jak minimalne, ale również w bieżącym roku znacząco).


Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych – od czego i jak zależna?

Wycena aktuarialna rezerw pracowniczych jest zależna od wielu parametrów demograficznych i finansowych, których zmiana wpływa czasami w sposób przeciwstawny (np. wzrost wynagrodzeń powoduje wzrost rezerw pracowniczych, a wzrost stopy dyskonta ich spadek; jeszcze inaczej wpływa na rezerwy pracownicze zmiana śmiertelności – powoduje ona wzrost rezerw na świadczenia pośmiertne i jednoczesny spadek rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, rezerw na nagrody jubileuszowe itp.), dlatego aby dokładnie określić wpływ zmian założeń dotyczących wyceny aktuarialnej rezerw pracowniczych, aktuariusz musi je odpowiednio wycenić na nową datę bilansową. Ze względu na stopień komplikacji wyceny aktuarialnej rezerw pracowniczych (rezerw na świadczenia emerytalne, rentowe, pośmiertne, rezerw na nagrody jubileuszowe itp.) Ustawa o rachunkowości, MSR 19 i KSR 6 pośrednio lub bezpośrednio zalecają, aby wycenę przeprowadził licencjonowany aktuariusz.

źródło: opracowanie własne