polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2021-08-18

Partycypacja w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

Na podstawie danych z lipca bieżącego roku wynika, że mimo zakończenia procesu wdrażania PPK, liczba jego uczestników wciąż wzrasta.


Pracownicze Plany Kapitałowe są przejrzystym i nieskomplikowanym programem emerytalnym mającym na celu gromadzenie świadczeń na przyszłe odprawy emerytalne. Wpłatyna PPK są tożsame z tzw. „systemem określonych składek” na świadczenia emerytalne, zdefiniowanymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR 19, Świadczenia pracownicze), dlatego można traktować je na równi z gromadzonymi rezerwami emerytalnymi wynikającymi z pozostałych systemów (np. ZUS lub odpraw/świadczeń emerytalnych wypłacanych przez pracodawcę w momencie przejścia pracownika na emeryturę – zgodnie z Kodeksem Pracy, każdemu pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w momencie przejścia na emeryturę; pracodawca może w wewnętrznych regulacjach odpowiednio zwiększyć wysokość odprawy/świadczenia emerytalnego, ale w sposób, którynie dyskryminuje żadnego z pracowników).

Aby móc zyskać owe dodatkowe świadczenia emerytalne, należy pozostać w programie PPK. Poniższy wykres pokazuje, że pracownik, za każdą wpłaconą złotówkę pozyskuje średnio drugą w formie dopłat od pracodawcy i skarbu państwa. Dodatkowo zyskuje także na inwestycjach tych środków przez zarządzającego PPK – aktualnie średnio 6%.partycypacja_w_PPK2.png
źródło: https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Partycypacja-w-PPK-zwi-ksza-si--po-wdro-eniu-programu.html


Warto nadmienić, że suma wpłacona przez pracownika na indywidualne konto emerytalne w PPK pozostaje jego środkami prywatnymi. Wypłata tychże jest możliwa w każdym momencie, ale wtedy pracownik będzie zmuszony do uiszczania dodatkowych opłat (w momencie przejścia na emeryturę może to zrobić bez poniesienia dodatkowych kosztów). Istnieje taka możliwość również w sytuacji, gdy uczestnik nie chce zrezygnować z udziału w programie, a sytuacja losowa zmusza go do pobrania wpłaconych środków – odbywa się to na specjalnych warunkach.

Czytaj także:

Waloryzacja rent i emerytur w 2021 r.

Wnioski po II i III etapie wdrażania PPK

Zmiany w waloryzacji emerytur


źródło: opracowanie własne