polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

Tel: (22) 635 45 34   Tel. kom.: 661 968 767

Wycena_firmy

Wycena przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie na rynku biznesowym zazwyczaj wiąże się z różnego typu transakcjami finansowymi, które wymagają określenia wartości przedsiębiorstwa lub marki. Wartość ta może być potrzebna w chwili sprzedaży, podczas podpisywania umów leasingowych, zawierania spółek kapitałowych, rozstrzygania sporów finansowych lub też w celu wykorzystania jej jako wadium. Kompleksowe określenie wartości firmy wcale nie jest proste, ponieważ nie sprowadza się jedynie do jej majątku trwałego, surowców czy budynków, w których odbywa się produkcja, ale obejmuje też wiele innych elementów, których oszacowanie możliwe jest jedynie przez specjalistę znającego branżę i rynek finansowy.

Elementy składowe
Oczywistym jest, że do podstawowych elementów składających się na ogólną wartość firmy będą należały wszystkie przedmioty, wchodzące w skład majątku trwałego. Są to zarówno budynki, jak i maszyny produkcyjne, samochody firmowe, umeblowanie pomieszczeń, a nawet sanitariaty czy szafki w szatniach pracowniczych. Określa się je, jako czynniki materialne, czyli takie, które można spieniężyć w wyniku sprzedaży przez ogłoszenie lub przetarg. Poza nimi drugą kategorię wartości przedsiębiorstwa stanowią czynniki niematerialne. Do nich zalicza się przede wszystkim takie elementy, jak reputacja firmy, kompetencje i oddanie pracowników, kultura organizacyjna, innowacyjność procesów produkcyjnych lub formy zarządzania. To tylko kilka elementów, które mogą znaleźć się na liście i są niezwykle trudne do wartościowania. Do najważniejszych czynników niematerialnych zalicza się kapitał ludzki, organizacyjny i relacyjny, czyli stosunki z klientami i partnerami biznesowymi.

Metody wyceny
W każdym procesie prowadzącym do określonego efektu niezbędna jest metoda, za pomocą której bywa realizowany cel. W przypadku wyceny przedsiębiorstwa lub marki stosuje się ich kilka zależnie od sytuacji i jej wymagań. Zazwyczaj dzieli się je na cztery kategorie obejmujące metody majątkowe, dochodowe, porównawcze i mieszane. Do pierwszej kategorii kwalifikują się wszystkie sposoby wyceny oparte o dokumentację majątkową firmy, czyli metodę księgową, likwidacyjną i odtworzeniową. Ta ostatnia sprowadza się do zliczenia wszystkich kosztów, jakie byłyby wymagane, aby powstało drugie bliźniacze przedsiębiorstwo. Z kolei metody dochodowe opierają się na sumowaniu zdyskontowanych zysków netto, przepływów pieniężnych lub dywidend. Do metod porównawczych zaliczana jest metoda wskaźnikowa sprowadzająca się do porównania firmy z innymi już wycenionymi funkcjonującymi na tym samym poziomie, albo metoda transakcji porównywalnej. Trzy pozostałe metody mieszane: berlińska, szwajcarska i stuttgarcka opierają się głównie na wycenie majątkowej, dochodowej i wartości reputacji firmy.

Specjaliści od wyceny firm
Z powyższych wskazówek wynika, że dokonanie profesjonalnej wyceny nie jest łatwe i z pewnością nie może tego dokonać przeciętny księgowy, lecz osoba doskonale znająca prawa rynku, a przede wszystkim potrafiąca oszacować wartość czynników niematerialnych. Specjalistyczna firma oferująca tego typu usługi zrzesza doświadczonych pracowników, którzy są w stanie precyzyjnie określić każdy element funkcjonowania przedsiębiorstwa i przedstawić go w formie gotówkowej. Efektem pracy może być wycena firmy kompleksowa lub uproszczona zależnie od potrzeb i konkretnych okoliczności. W ofercie najczęściej poza określeniem wartości firmy znajduje się też konkretna wycena marki, poszerzona o aspekt popularności i renomy, oraz uaktualnianie wcześniejszych wycen. Efekty prac specjalistów mogą pełnić funkcję doradczą lub informacyjną dla zarządu podejmującego konkretne decyzje albo służyć jako karta przetargowa, w różnego typu negocjacjach biznesowych.

Sprawdź ofertę! >>>