polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2018-01-25

Czy Polacy oszczędzają na przyszłe emerytury?

Ponad połowa Polaków zainteresowana Pracowniczymi Programami Kapitałowymi

Polacy chcą oszczędzać skorzystać z PPKPomimo tego, iż wiedza Polaków na temat oszczędności jest coraz większa, inwestowanie środków pozostaje wciąż mało popularnym sposobem na pomnażanie oszczędności.

Jedynie 25% Polaków inwestuje swoje środki w fundusze inwestycyjne, bony skarbowe, akcje czy obligacje. Najchętniej Polacy korzystają z otwartych funduszy emerytalnych, jednak na przestrzeni 2017 roku wiara w ten sposób oszczędzania spadła o 10 proc. (na koniec roku 2016 odsetek osób, które były przekonane o możliwości skorzystania ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych wynosił 41%, na koniec roku 2017 – już tylko 31%). Udział przeciwników inwestowania pieniędzy w OFE wzrósł w tym czasie z 49% do 55%.

Negatywne podejście Polaków do OFE nie pozostaje bez echa również w odniesieniu do indywidualnych form oszczędzania na emeryturę. Podobnie jak w przypadku OFE, spadło zaufanie do wypłaty środków z indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Procent badanych, którzy wierzą w dostęp w przyszłości do środków z IKE spadł z 56% w 2016 roku do 42% w 2017 roku. W przypadku IKZE wskaźnik ten spadł w tym samym okresie z 54% do 44%.

Niemal 75% Polaków deklaruje, iż oszczędza pieniądze. Gromadzone środki przeznaczane są jednak najczęściej na bieżącą konsumpcję – remont, wakacje, czy niezapowiedziane wydatki. Najchętniej Polacy inwestują obecnie środki w nieruchomości.

Wśród deklaracji Polaków, jednym z najważniejszych celów oszczędzania jest emerytura. Ponad 30% Polaków twierdzi, że należy oszczędzać na emeryturę, jednak faktycznie robi to jedynie co szósty. Oszczędzane środki przeznaczają na dobra luksusowe, nie myśląc o długoterminowym oszczędzaniu. Przede wszystkim zależy im na poprawie komfortu i jakości życia.

Pracownicze Programy Kapitałowe, które mają obowiązywać od 2019 roku, będą miały szansę zmienić nastawienie Polaków do długoterminowego oszczędzania. Wg badania przeprowadzonego przez Izbę Zarządzającą Funduszami i Aktywami, ponad połowa Polaków ocenia PPK pozytywnie i byłaby skłonna skorzystać z tej formy oszczędzania. Jest to bardzo dobry rezultat, biorąc pod uwagę, że aż 45% uczestników badania nie zna założeń PPK.


 
źródło: opracowanie własne