polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-12-12

Historia i znaczenie aktuariatu

Najważniejsze zadania stawiane przed aktuariuszem

Najważniejsze zadania aktuariuszaAktuariat ocenia prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń przy pomocy metod analitycznych z zastosowaniem modelowania zdarzeń niepożądanych oraz umniejszenia ich skutków. Specjaliści z zakresu aktuariatu są jednymi z najlepszych specjalistów zajmujących się zarzadzaniem ryzyka. Aktuariusz posiada umiejętności analitycznego myślenia oraz wiedzę biznesową.

Aktuariat przypisuje finansową wartość przyszłym zdarzeniom poprzez dokonywanie kalkulacji prawdopodobieństw zdarzeń losowych jakimi są: narodziny, małżeństwo, choroba, bezrobocie, emerytura, wypadki lub śmierć. Wyliczenia tworzone są w oparciu o dane historyczne, obowiązujące regulacje prawne oraz prognozy. Aktuariat zajmuje się także określaniem ryzyka powstania szkód majątkowych

Pierwsza wzmianka na temat aktuariatu sięga przełomu XVII i XVIII wieku, jednak dopiero w XIX w. aktuariat nabrał faktycznego znaczenia. Prekursorem profesji był angielski astronom E. Halley, który pod koniec XVII wieku prowadził analizy dotyczące wymieralności określonej populacji. Natomiast pierwsza placówka naukowa prowadząca prace z zakresu aktuariatu tj. Instytut Aktuariuszy powstał w 1948 roku w Londynie.

W Polsce aktuariat miał swój początek w roku 1920 w Polskim Instytucie Aktuariuszy. W 1991 roku powołane zostało Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy, którego zadaniem jest wspieranie aktuariatu oraz uczestnictwo w pracach legislacyjnych w obszarze ubezpieczeń.

Obecnie aktuariat w Polsce jest niezbyt znany i mało rozpoznawalny. W 2017 roku na liście Komisji Nadzoru Finansowego znalazło się 389 licencjonowanych aktuariuszy, którzy byli zobowiązani do zdania państwowego egzaminu aktuarialnego. Poza tym osoby, które chciałyby zostać aktuariuszem muszą mieć ukończone wyższe wykształcenie, posiadać poświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i wiarygodności dokumentów, a także udokumentowany roczny staż zawodowy pod kierunkiem licencjonowanego aktuariusza. Jednakże, w dobie szybko zmieniającego się świata, wymagane jest kreatywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami, co sprawia iż aktuariat staje się ciekawszy i daje możliwość rozwoju osobistego i zawodowego.

Główne zadania aktuariatu:
• wycena produktów ubezpieczeniowych – kalkulacja składki, profilu zysków, ustalanie szczegółowych parametrów,
• ustalanie metod tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i wyznaczanie poziomu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń,
• kalkulacja ryzyka ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego oraz operacyjnego,
• ustalanie i kontrola polityki dopasowania aktywów i zobowiązań,
• wycena wartości firmy.
źródło: opracowanie własne