polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-12-08

Obniżenie wieku emerytalnego i jego wpływ na wycenę rezerw na świadczenia pracownicze

Wpływ zmiany wieku emerytalnego na rezerwy aktuarialne

Zmiana wieku emerytalnego i jej wpływ na wysokość rezerw aktuarialnych1 października 2017 r. weszła w życie Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obniżenie wieku emerytalnego znacznie wpłynęło na wartości rezerw na świadczenia pracownicze, w tym na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe oraz pośmiertne.

Dotychczasowy wiek emerytalny zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn wynoszący 67 lat, został zróżnicowany i zgodnie z nową ustawą wynosi dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn – 65. Przejście na emeryturę jest jednak prawem, nie obowiązkiem. Przekroczenie wieku emerytalnego nie musi być jednoznaczne z przejściem na emeryturę. Każdy pracownik może indywidualnie zdecydować, czy w dalszym ciągu będzie pracował, czy przejdzie na emeryturę, przy czym należy mieć na uwadze, iż praca do 67. roku życia pozwoli na zwiększenie wartości przyszłych świadczeń emerytalnych.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku bilansowego zasadne jest zatem pytanie, w jaki sposób zmiana wieku emerytalnego wpłynie na wysokość rezerw na poszczególne świadczenia pracownicze – na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne?


Nagrody jubileuszowe

Zmiana wieku emerytalnego może wpłynąć na zmniejszenie wartości rezerw aktuarialnych na nagrody jubileuszowe. Spowodowane jest to skróceniem czasu naliczania nagród jubileuszowych – w przypadku mężczyzn do 2 lat, w przypadku kobiet – do 7. W związku z tym pracownicy mogą utracić prawo do nagrody jubileuszowej – mężczyźni do jednej nagrody, kobiety – do maksymalnie dwóch.

Należy jednak mieć na uwadze, iż każda jednostka dokonująca wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe czyni to na podstawie wewnętrznych uregulowań – regulaminu wynagradzania lub Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.


Odprawy emerytalne

Obniżenie wieku emerytalnego wpłynęło na wzrost rezerwy na odprawy emerytalne. Spowodowane jest to skróceniem terminu zapadalności rezerw na świadczenia emerytalne. To z kolei powoduje skrócenie okresu dyskontowania i zwiększenie prawdopodobieństwa wypłaty odprawy emerytalnej.
Obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej nakłada na pracodawców Kodeks Pracy. Jest to świadczenie powszechne, do którego prawo mają wszyscy pracownicy. Pracodawca powinien zatem zabezpieczyć się i ustalić rezerwy na przyszłe odprawy emerytalne.


Odprawy rentowe

W wyniku zmiany wieku emerytalnego rezerwa na odprawy rentowe maleje. Jest to konsekwencją skrócenia potencjalnego okresu, w jakim pracownik miałby prawo do odprawy rentowej. Odprawa rentowa – jako jednorazowe świadczenie pieniężne – przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z jego przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wyznaczana przez pracodawcę odprawa rentowa powinna wynosić co najmniej jednomiesięczne wynagrodzenie obliczone jako ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.


Odprawy pośmiertne

Wysokość odprawy pośmiertnej wskutek zmiany wieku emerytalnego – podobnie jak w przypadku odprawy rentowej – spada. Skraca się bowiem potencjalny okres, w którym rodzina po zmarłym pracowniku jest uprawniona do otrzymania odprawy pośmiertnej. Jeżeli pracodawca ubezpieczy pracownika na własny koszt, a wypłacone przez instytucje ubezpieczeniowe odszkodowanie nie będzie niższe niż wysokość odprawy pośmiertnej, nie ma obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.


 
źródło: opracowanie własne