polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-11-29

Wpływ stopy dyskontowej na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze

Dyskonto a poziom poszczególnych rezerw

W jaki sposób stopa dyskontowa wpływa na rezerwy aktuarialneStopa dyskontowa jest jednym z istotnych założeń finansowych, o których wspominają KSR 6 i MSR 19. Jej wysokość uzależniona jest od rynkowej rentowności długoterminowych papierów wartościowych, a termin wykupu obligacji powinien być zgodny z szacunkowym terminem realizacji świadczeń.

Stopa dyskontowa z poziomu 2,50 % na dzień 31.12.2014 r. wzrosła o prawie 1 pp. do 3,25% w chwili obecnej. Jej wpływ na wartość rezerw na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe itp. jest znaczący. Im wyższa wartość stopy dyskontowej, tym wartość rezerw na świadczenia pracownicze jest niższa (i odwrotnie). Inny jednak będzie wpływ dyskonta na zmianę rezerw na odprawy emerytalne niż na nagrody jubileuszowe. Związane jest to z zapadalnością poszczególnych świadczeń. Termin zapadalności odpraw wypłacanych po okresie zatrudnienia (np. odpraw emerytalnych) jest dłuższy niż termin zapadalności świadczeń wypłacanych w trakcie trwania zatrudnienia (np. nagród jubileuszowych). Stopa dyskontowa będzie miała zatem większy wpływ na zmianę rezerwy na odprawy emerytalne niż na nagrody jubileuszowe.

Stopa dyskontowa jest kluczowym, choć nie jedynym czynnikiem wpływającym na wysokość rezerw na świadczenia pracownicze.
źródło: opracowanie własne