polski angielski
 
Signum Biuro Aktuarialne Sp. z o.o.
ul. Wojciechowskiego 40/72
02-495 Warszawa

tel: (22) 635 45 34   fax: (22) 213 19 60

Aktualności

2017-10-20

Pracownicze Programy Kapitałowe

Obowiązkowe Pracownicze Programy Kapitałowe i zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych

Rok 2018 najprawdopodobniej przyniesie zmiany w obecnych zasadach, które dotyczą świadczeń emerytalnych. Obecna większość parlamentarna pracuje nad wprowadzeniem Ustawy dotyczącej Pracowniczych Programów Kapitałowych. Zgodnie z bieżącym projektem Ustawa przewiduje, że każdy pracownik zostanie automatycznie przydzielony do Pracowniczego Programu Kapitałowego, aczkolwiek będzie miał prawo do wypisania się z niego po złożeniu odpowiedniej deklaracji.

Projekt Ustawy, która wejdzie w życie najprawdopodobniej w drugiej połowie 2018 roku, zawiera zapisy dotyczące składek wpłacanych do nowego systemu świadczeń emerytalnych zarówno przez pracodawcę i pracownika.

Najprawdopodobniej składki będą kształtować się według poniższych poziomów:
 
   • składka opłacana przez pracownika - od 2,00% do 4,00% wynagrodzenia brutto,
   • składka opłacana przez pracodawcę - od 1,50% do 4,00% wynagrodzenia brutto.

Minimalna wartość składki opłacanej przez pracownika będzie kształtować się na poziomie 2,00% wynagrodzenia brutto, natomiast pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzania 1,50% wynagrodzenia brutto pracownika. Ustawodawca umożliwia podwyższanie odprowadzanych składek przez pracownika i pracodawcę do poziomu 4,00% wynagrodzenia – w związku z powyższym maksymalna wartość składek wynosić będzie 8,00% wynagrodzenia brutto pracownika.

Pracownicze Programy Kapitałowe mają przede wszystkim na celu zabezpieczenie emerytalne pracowników ale ustawodawca przewiduje możliwość wykorzystania zgromadzonych środków na poczet wkładu do kredytu mieszkaniowego oraz ewentualną wypłatę środków w przypadku choroby pracownika lub członka jego najbliższej rodziny.

Wszyscy pracownicy, którzy nabędą prawa emerytalne będą mieli możliwość wypłaty zgromadzonych środków na kilka sposobów. Pierwszy z nich to transfer środków na inne konto emerytalne. Drugi sposób pozwala wypłacić do 25% zgromadzonych środków w gotówce, a reszta wypłacana byłaby w co najmniej 120 ratach. Trzecia wariant umożliwia połączenie zgromadzonych przez małżeństwo środków i wypłatę w 120 ratach.

Wraz z wprowadzeniem PPK przewidywana była reforma obecnego systemu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jednak dotychczas nie wypracowano ostatecznych uzgodnień odnoszących się do ewentualnego przekształcenia OFE w III filar istniejącego systemu emerytalnego lub zastąpienia go nowymi uregulowaniami.

 
źródło: opracowanie własne