Aktuariusz, usługi aktuarialne

Biuro Usług Aktuarialnych Signum istnieje od 2004 roku. Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych i uznanych firm zajmujących się doradztwem aktuarialnym. W ofercie biura usługi aktuarialne oraz wyceny aktuarialne. Biuro Aktuarialne Signum specjalizuje się w usługach aktuarialnych, wymagających doświadczenia i wiedzy z dziedziny inżynierii finansowej, matematyki ubezpieczeniowej, finansowej, prawdopodobieństwa i statystyki, a także szacowaniu ryzyka finansowego długoterminowych projektów (wyliczanie rezerw na świadczenia i odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze). W naszym biurze zatrudniamy profesjonalnych aktuariuszy. Aktuariusz to wszechstronny specjalista, zajmujący się szacowaniem ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Aktuariusz to profesjonalista z zakresu matematyki ubezpieczeniowej, finansowej oraz statystyki. Praca aktuariusza ściśle powiązana jest z obszarem ubezpieczeń, funduszy emerytalnych oraz planów emerytalnych. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalne usługi i wyceny aktuarialne. Wpisany do rejestru aktuariusz!

Rezerwy na świadczenia i odprawy emerytalne, rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum oferuje szeroką gamę usług aktuarialnych, ze szczególnym naciskiem na wycenę zobowiązań z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom, wynikających z podpisanych układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagrodzenia i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami oraz przepisów Kodeksu Pracy. Wyliczamy i szacujemy:


Wszystkie wyceny aktuarialne wykonywane są przez doświadczonych i profesjonalnych aktuariuszy. Nasze wyceny aktuarialne są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie wyliczy rezerwy pracownicze!

Rezerwy na odprawy emerytalne

Biuro Aktuarialne Signum to profesjonalni i doświadczeni aktuariusze. Początki tego zawodu w Polsce datują się na lata 20. wieku XX, kiedy to rozpoczął działalność Polski Instytut Aktuariuszy. Od roku 1991 tradycje te kontynuuje Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. W Polsce aktuariusz to niezwykle rzadki zawód. Wysoki próg koniecznych umiejętności skutecznie odsiewa wszelkiego rodzaju amatorów. Profesjonalny aktuariusz to taki, który został wpisany do rejestru aktuariuszy, zgodnie z art.37b ust.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Aby zostać aktuariuszem, należy zdać egzamin aktuarialny przy Komisji Nadzoru Finansowego, mieć wykształcenie wyższe oraz posiadać wiedzę z matematyki, ubezpieczeń, ekonomii. Profesjonalny aktuariusz gwarantuje, że wszystkie wyceny aktuarialne będą starannie i należycie wykonane, zgodnie z najwyższymi standardami rachunkowości. Biuro Aktuarialne Signum – zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości - policzy rezerwy na odprawy emerytalne!

Rezerwy pracownicze

Biuro Aktuarialne Signum to wieloletnie doświadczenie w działalności aktuarialnej. W swojej historii wykonaliśmy ponad tysiąc wycen aktuarialnych dla różnych podmiotów, w tym także dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Naszymi klientami są zarówno firmy zatrudniające kilka tysięcy osób, jak i firmy kilkunastoosobowe, instytucje państwowe. Firmy krajowe i zagraniczne. Zgromadzona przez ten czas wiedza i doświadczenie pozwalają nam w szybki i profesjonalny sposób obsługiwać wielu klientów przy zachowaniu najwyższych standardów i niskich cen. Nasza kadra gwarantuje że każda wycena rezerw na świadczenia emerytalne, rezerw pracownicznych czy rezerw na nagrody jubileuszowe będzie wykonana szybko i rzetelnie. Biuro Aktuarialne Signum – profesjonalnie oszacuje i wyliczy rezerwy na świadczenia emerytalne!

Rezerwy na nagrody jubileuszowe

Biuro Aktuarialne Signum to kompleksowa oferta usług aktuarialnych. W naszej ofercie wyceny aktuarialne z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw rentowych, odpraw pośmiertnych, niewykorzystanych urlopów, ekwiwalentów energetycznych, deputatów węglowych, zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz innych świadczeń pracowniczych. Zajmujemy się także projektowaniem programów emerytalnych, układów zbiorowych oraz regulaminów wynagradzania. Wykonujemy analizy wymagające wiedzy z zakresu statystyki, matematyki finansowej i aktuarialnej. Podejmujemy się także profesjonalnego szacowania ryzyka finansowego długoterminowych projektów. Biuro Aktuarialne Signum – doświadczony aktuariusz oferujący profesjonalne usługi aktuarialne - szybko i solidnie!

Strona główna / Kontakt
polski angielski
 

REZERWY PRACOWNICZE

 

Odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe (...)

Ponad 14 lat doświadczenia

Ponad 900 klientów i 5000 wycen

 

                Sprawdź ofertę! >>>


NAGRODY

CERTYFIKATY

ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE

Nagroda jubileuszowa

Kilka słów o nagrodach jubileuszowych

Nagroda jubileuszowa to dowód wdzięczności i uznania dla pracownika za długoletnio wykonywaną, sumienną pracę. Wypłacanie tego rodzaju gratyfikacji nie jest jednak obowiązkiem pracodawcy, a jedynie gestem jego dobrej woli.

Kiedy pracownik ma szansę otrzymanie nagrody jubileuszowej?

Każdy pracownik ma szansę na otrzymanie gratyfikacji jubileuszowej, jeżeli w momencie zawierania umowy o pracę zakład objęty był układem zbiorowym pracy. Jest to swojego rodzaju porozumienie zawierane pomiędzy pracodawcą, a konkretnym związkiem lub związkami zawodowymi. Nagroda jubileuszowa przysługuje również pracownikowi, który z racji zatrudnienia objęty jest regulaminem wynagradzania, który faktycznie zawiera punk o wypłacaniu tego typu gratyfikacji.

Wypłata gratyfikacji zawodowej przysługuje również niektórym grupom zawodowym. Gwarancję prawną otrzymania wynagrodzenia otrzymują, między innymi nauczyciele ze względu na społeczny i odpowiedzialny charakter ich pracy oraz górnicy, których praca wiąże się z podwyższonym ryzykiem.

Jak oblicza się wielkość nagrody jubileuszowej?

Przy szacowaniu wielkości wynagrodzeń jubileuszowych stosuje się metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych, czyli, mówiąc inaczej, metodę aktuarialną. W obliczeniach pod uwagę wzięte zostają czynniki, takie jak wartość rezerwy, ogólna szacowana liczba nagród do przyznania, staż pracy, prawdopodobieństwo wypłaty przyszłej gratyfikacji jubileuszowej oraz tak zwany czynnik dyskontujący. Najczęściej podstawę całościowego wymiaru przyznawanej nagrody stanowi miesięczna wartość wynagrodzenia poszczególnych pracowników.

Jak powstają rezerwy na nagrody jubileuszowe?

Wysokość rezerw przewidzianych na nagrody pracownicze należy obliczać jedynie w przypadku obowiązku nałożonego na pracodawcę do wypłaty owych wynagrodzeń. Sytuacja taka ma miejsce, kiedy z przepisów prawa jednoznacznie i jasno wynika, że pracodawca ma obowiązek takie nagrody przyznawać. Chodzi tu konkretnie o poszczególne grupy zawodowe, których pracownicy z racji wykonywanego zawodu mają przywilej otrzymywania okresowych nagród jubileuszowych. O zasadach sporządzania rezerwy traktują przepisy prawa, takie jak ustawa o rachunkowości art. 54, ust. 2. Rezerwy zostają tworzone indywidualnie dla każdego pracownika.

Osoby uprawnione do otrzymywania gratyfikacji jubileuszowej z racji wykonywanego zawodu

Istnieje dosyć szeroka grupa wykonywanych zawodów, których pracownicy są uprzywilejowani prawnie do otrzymywania okresowej nagrody jubileuszowej. Wśród nich wymienia się zawody, takie jak wcześniej wymienieni nauczyciele i górnicy. Poza tym pracownicy zatrudnieni w instytucjach kulturalnych, czyli personel teatrów, oper, filharmonii czy członkowie zespołów pieśni i tańca. Dodatkowo pracownicy resortowi ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr oraz pracownicy uczelni publicznych. Do otrzymywania nagrody jubileuszowej uprawnieni są również pracownicy izb wytrzeźwień, ze względu na społeczny charakter ich pracy oraz urzędnicy państwowi, osoby pracujące w placówkach badawczo-rozwojowych.